Pár slov o SAUNO

Slovenská asociácia účtovníkov neziskových organizácií vznikla v roku 2008 na základe neustále sa opakujúcich otázok a podnetov týkajúcich sa činnosti neziskoviek. Častým problémom v neziskovom sektore je účtovníctvo, s ktorým úzko súvisí problematika daní.

Nadväzujúc na úspešné série školení o účtovníctve a daniach neziskových organizácií, ktoré organizovalo občianske združenie REFORMA a dlhodobým pôsobením na internetovom portáli www.porada.sk sme sa rozhodli založiť Slovenskú asociáciu účtovníkov neziskových organizácií (SAUNO).

Našim cieľom je najmä:

  • zvyšovanie úrovne vzdelania a profesionálnej úrovne osôb v oblasti účtovníctva a daní neziskových organizácií;
  • získavanie informácií a odborných vedomostí za účelom skvalitnenia práce v oblasti účtovníctva neziskových organizácií;
  • ovplyvňovanie tvorby a zmien legislatívneho procesu v oblasti účtovníctva a daní;
  • zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie pracovníkov organizácií tretieho sektora v oblasti finančného riadenia projektov a grantových schém najmä z prostriedkov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a Európskej únie (eurofondy).

Dúfame, že Vám našou prácou poskytneme potrebné rady a spoločne sa budeme podieľať na skvalitňovaní účtovníctva a daní v oblasti tretieho (neziskového) sektora.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.