Aktivity SAUNO

Na základe uvedených cieľov je možné aktivity Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií rozdeliť do týchto oblastí:

 • organizovanie vzdelávacích kurzov pracovníkov tretieho sektora na aktuálne témy, a to najmä rozšírením praktických vedomostí a skúseností
 • usporadúvanie prednášok, školení, seminárov a konferencií pre členov asociácie ale aj širokú odbornú verejnosť
 • vydávanie praktických vzdelávacích materiálov a publikácií vrátane ich distribúcie
 • pravidelné informovanie o všetkých novinkách a zmenách týkajúcich sa oblasti účtovníctva a daní, ako aj financovania projektov a aktuálnych výziev na ich podávanie formou mesačného newslettra pre členov asociácie
 • spolupráca s odborníkmi spoločenského, ekonomického a politického života so zameraním na oblasť neziskového sektora
 • aktívna spolupráca s orgánmi verejnej a štátnej správy a s orgánmi obcí
 • sledovanie, analýza a ovplyvňovanie navrhovaného legislatívneho procesu s dôrazom na uplatnenie praktických poznatkov svojich členov
 • poskytovanie poradenských služieb
 • vypracovávanie návrhov, podnetov a pripomienok na zabezpečenie základných podmienok činnosti organizácií tretieho sektora bez zbytočného administratívneho, daňového a účtovného zaťaženia
 • právne služby v oblasti tretieho sektora
 • videoškolenia

Členstvom v asociácii každý člen získa množstvo výhod ako napríklad:

 • zľavu 15 % na publikácie a vzdelávacie aktivity organizované asociáciou
 • na základe spolupráce s právnikom, audítorom, daňovým poradcom a ďalšími odborníkmi vieme operatívne reagovať na problémy členov v predmetných oblastiach