Všetky príspevky admin

Novinka 2017: Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie

<strong><p class=Jaroslava Lukačovičová Jednoduché učtovníctvo a dane pre neziskové organizácia Jaroslava Lukačovičová” src=”http://static.wolterskluwer.sk/content/mediagallery/wkshop_system/image/product/types/D1/12775.png” width=”423″ height=”600″ /> Jednoducjé učtovníctvo a dane pre neziskové organizácia Jaroslava Lukačovičová

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických informácií a skúseností nielen pre účtovníkov, ale aj samotných štatutárov či členov organizácií. Dozviete sa napríklad o tom, ako vyplatiť dobrovoľníkov, ako čítať zmluvy, či musíte platiť daň z motorových vozidiel, alebo používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Objednať

Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií

Nové účtovníctvo neziskových organizácií
Nové účtovníctvo neziskových organizácií

Nové podvojné účtovníctvo neziskových organizácií

Rok vydania: 2014

Autori: Ing. Jaroslava Lukačovičová

Počet strán: 272

Cena: 15,20 eur

Začiatkom roku 2010 sme uviedli na trh publikáciu Účtovníctvo a dane neziskových  účtovných jednotiek v praxi (Ing. J.Solík – Ing. J.Lukačovičová) s tým, že sme vôbec nevedeli aký náklad dať vytlačiť, či sa bude publikácia páčiť a hlavne či bude užitočným pomocníkom pre všetkých, ktorí s problematikou účtovníctva a daní takýchto účtovných jednotiek prichádzajú do kontaktu.

Na naše veľké potešenie sme museli pôvodne plánovaný náklad viackrát dotláčať a ešte aj teraz, štyri roky po vydaní je o publikáciu neustály záujem. Nakoľko však legislatíva od termínu vydania prešla viacerými zmenami, rozhodla som sa, že je čas uviesť na trh novú publikáciu, ktorá bude zostavená podľa predpisov platných k 1.1.2014.

Znovu som rozmýšľala akou formou urobiť toto vydanie, či ako revydanie prvej publikácie alebo koncept poňať iným spôsobom. Výsledok rozhodovania práve držíte v rukách a dúfam, že bude pre vás užitočným pomocníkom. Rozhodla som sa vynechať prvú všeobecnú časť o formách neziskových organizácií a publikáciu som doplnila o postupy účtovania, prevodový mostík, širší záber na problematiku daní a tiež som pridala viac prípadových príkladov z praxe.

OBJEDNAJ TERAZ

 

Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi

Rok vydania: 2009

Autori:

Počet strán:

Cena:

 

Publikácia Účtovníctvo a dane neziskových účtovných jednotiek v praxi je vhodnou pomôckou pre účtovníkov a ekonómov pôsobiacich v neziskovom sektore. Rozčlenená je do štyroch kapitol, v ktorých sa prelína účtovnícka a daňová teória s praxou.

Prvá kapitola obsahuje základné informácie o jednotlivých typoch neziskových účtovných jednotiek (politické strany a politické hnutia, občianske združenia, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy) so zameraním na ich charakteristiku, financovanie a hospodárenie.

Druhá kapitola sa venuje účtovnej problematike s praktickými ukážkami účtovania na účtoch jednotlivých účtových tried formou súvzťažností.

Tretia kapitola je venovaná jednotlivým daniam v neziskových účtovných jednotkách vrátane zostavenia účtovej závierky a vyplnenia daňového priznania neziskovej účtovej jednotky  na konkrétnom príklade.

Posledná kapitola obsahuje prípadové štúdie z oblasti účtovania prostriedkov z fondov EÚ, prijatých podielov zaplatenej dane, definícii zdaňovanej činnosti v neziskovej účtovnej jednotke ale tiež vzor výročnej správy alebo správy o hospodárení.

Publikácia je doplnená o aktuálne znenie všetkých dôležitých zákonov súvisiacich s činnosťou neziskových účtovných jednotiek (Zákon o politických stranách a politických hnutiach, Zákon o združovaní občanov, Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností, Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Zákon o nadáciách, Zákon o neinvestičných fondoch). Tu by som asi doplnila aj opatrenia týkajúce sa postupov účtovania a poznámok a ostatných vecí pre neziskovky.

 

 

Táto publikácia má nezastupiteľnú úlohu v slovenskej odbornej literatúre, pretože len veľmi málo autorov sa venuje problematike účtovníctva a daní neziskových organizácií. Publikácia systematizuje poznatky zo všetkých súvisiacich oblastí vznikajúcich počas hospodárskeho života neziskoviek.